goldlogo.gif (50276 bytes)

crosschey1.jpg (180716 bytes)

" Crossing the Cheyenne "

24 x 36

Oil on Canvas

NEW

back.jpg (10700 bytes)